Packages for: Jain Circuit Tour
Jain Shrines Tour – 8N 9D – Ex Patna

Covering Place           : Patna (1N) – Vaishali – Rajgir (2N) – Pawapuri – Gunavajee (Nawada) – Parasnath (2N) – Lacchaur (1N) – Mandar Hill – Bhagalpur (2N) – Patna (1N)

Shree Sammed Shikharji Tour – 2N 3D

Covering Place           : Parasnath (2N) Duration                    : 2 Night 3 Days

Jain Tirthankara Tour – 6N 7D, Ex- Patna

Covering Place           : Patna (2N) – Arrah – Rajgir (2N) – Pawapuri – Gunavajee (Nawada) – Parasnath (2N)

Sacred Jain Tour – 4N 5D, Ex- Patna

Covering Place           : Patna – Kundalpur – Rajgir (2N) – Pawapuri – Gunavajee (Nawada) – Parasnath (2N) – Patna Duration                     : 4 Night 5 Days

Request a Call